ಇಹದ ಕಾವ್ಯ…

ಇಹದ ಕಾವ್ಯ…

ಬೆರೆತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ
ನಾನು ಅರಿಯದಂತೆಯೇ
ನಾನು ಎನುವ ಭಾವ ಕರಗಿ
ನೀನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಹೆ

ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನಪು ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ
ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯು
ಬೆರೆತು ರಾಗ ಮೂಡಿದೆ

ರಾಗವೆಲ್ಲ ಜಗದಿ ಹರಡಿ
ಸುಖದ ಲಹರಿ ತುಂಬಿದೆ
ಅಲೆಯಲೆಯೂ ನಾದವಾಗಿ
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ನಾಚಿದೆ

ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ
ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಳುವೆ
ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ
ಇಹದ ಕಾವ್ಯವಾಗುವೆ

b4136ba1 b587 4470 ac77 df846ff21d82 1 265x300

ಡಾ. ವೀಣಾ ಎನ್ ಸುಳ್ಯ

Sponsors

Related Articles

Back to top button